• DSC_5252-Edit.jpg
  • DSC_5350-Edit.jpg
  • DSC_5385-Edit.jpg
  • DSC_5488-Edit.jpg
  • DSC_5215-Edit.jpg
  • DSC_5414-Edit.jpg
  • DSC_5273-Edit.jpg
  • DSC_5113-Edit.jpg

ข่าว/ประกาศ วิทยาลัย

Activity Stream

  สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ...

Photos are being loaded.

ทำไมต้อง ศรีวรการ ?

กว่า 40 ปี สร้างบุคลากรตอบแทนสังคม

academic

เรียนดี

การบริหาร การจัดการ และการวางแผน เพื่อจัดระบบให้เป็นพลังเสริม ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด

discipline

วินัยเด่น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย มีการ พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จนเป็นความเคยชิน เป็น วัฒนธรรมใน การดำรงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ethic

เน้นคุณธรรม

การจัดการเรียนการสอน มิได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็น แต่เพียงคนเก่ง อย่างเดียว แต่มุ่งเน้นให้เป็นคนดีของสังคม กล่าวคือ นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องมี คุณธรรมในจิตใจควบคู่ไปด้วย

experience

นำประสบการณ์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการส่งเสริม ทักษะในด้านการ ปฏิบัติ มิใช่เรียนรู้แต่ในภาคทฤษฎีเท่านั้น และมีการสอนเสริมใน ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย

 

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

More to come. Stay tune :) !

 
 

สมัครเรียนกับเราวันนี้ พบข้อเสนอมากมาย...

สมัครเรียน