กรรมการที่ปรึกษา
คณะผู้บริหาร
อ. พรวิจิตร วรศิลป์
อ. พรวิจิตร วรศิลป์ผู้อำนวยการ & ผู้รับใบอนุญาต
อ. กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์
อ. กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
ม. ชลลดา คำศิริ
ม. ชลลดา คำศิริรองผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณและการเงิน
ม. รัตนลักษณ์ ดอกไม้ไหว
ม. รัตนลักษณ์ ดอกไม้ไหวรองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป & งานประกันคุณภาพ
ม. รุ่งทิพย์ เจียมวงศากุล
ม. รุ่งทิพย์ เจียมวงศากุลหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา#1
ม. ณัฐพล พฤษาสวย
ม. ณัฐพล พฤษาสวยหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
ผอ. ชลลดา คำศิริ
ผอ. ชลลดา คำศิริหัวหน้าวิชาการ แกนธุรกิจ-สามัญ
ม. สายรุ้ง โสมนัส
ม. สายรุ้ง โสมนัสหัวหน้าวิชาการ บัญชี
ม. ชลทิชา กาลพัฒน์
ม. ชลทิชา กาลพัฒน์หัวหน้าวิชาการ คอมพิวเตอร์
นายสราวุธ ทองใบ
นายสราวุธ ทองใบเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม. มยุรา ทองสัมฤทธิ์
ม. มยุรา ทองสัมฤทธิ์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ม. รัตนลักษณ์ ดอกไม้ไหว
ม. รัตนลักษณ์ ดอกไม้ไหวผู้ช่วยหน้างานประชาสัมพันธ์
ม. ดวงสมร สิงหนุ
ม. ดวงสมร สิงหนุหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา#2

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events