สถานที่

       

  ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ทางด้านอาคารเรียนกว่า 3,500 ตารางเมตร ได้แก่ ห้องเรียน ห้องโสต ห้องคอมพิวเตอร์ และ ห้องบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนได้ใช้ทำกิจกรรมเรียน ใช้เวลาว่าง ใช้เวลาศึกษานอกห้องเรียน ไม่เพียงแต่ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการเรียนเท่านั้น คุณภาพจิตใจ ทัศนคติ กิจกรรมนอกชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ต้องควบคู่ไปกับกิจการทางวิชาการเพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาศรีวรการ เติบโตขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบแทนสังคมในอนาคต

 

swk1

   

    ดังน้ันวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจึงลงทุนจัดสรรห้องเรียน อาคาร สถานที่ให้เพียงพอและมีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านหลังที่สองของพวกเค้าอย่างมีความสุข

บรรยากาศ

 

 01

  สภาพแวดล้อมทางกายภาพในวิทยาลัย มีความร่มรื่น สวยงาม   และสะอาดเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้เรียนมี   สุนทรียภาพมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีผลต่อพัฒนาการ  ด้านของผู้เรียนทั้ง  พัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคม  ความคิด  ความรู้ความสามารถเป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้าง  ความผ่อนคลายเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ต่างๆ ได้ดี

  

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้Smart Classroom

ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ โดยผสานเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างแท้จริง

02
 DSC 1141

ภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีการใช้สื่อในการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความสำคัญใกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวนำความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนตลอดและยังได้รับการพัฒนาไปตาการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง 

          

ภาพบรรยากาศห้องสมุด

มีการคัดเลือก จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทุกรูปแบบทั้งที่เป็นวัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุโสตทัศน์และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดองค์กรบริหารและดำเนินการตามระบบสากล ในฐานะที่เป็นสถาบันสำคัญของสังคมที่ทำหน้าที่สร้างสม สืบทอดและเผยแพร่มรดกทางความคิด ภูมิปัญญา ประสบการณ์ กิจกรรมการค้นคิดตลอดจนวิชาการใหม่ ๆ เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์ พัฒนา และความเจริญก้าวหน้าของสังคมต่อไป

  

04
 05

 

  ภาพบรรยากาศห้องธรรมะ

การฝึกทำสมาธิเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ และปัญญา

 

ภาพบรรยากาศทานอาหารกลางวัน

บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการต่าง ๆตามคำแนะนำของกองโภชนาการกรมอนามัย

 

06
 07

 

  ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน

มีการจัดการเรียนการสอนแบบแนวคิดและหลักการ การเรียนโดยร่วมมือกัน เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและทักษะในด้านเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ

 

ภาพบรรยากาศเวลาพักของนักศึกษา

08
09

 

ภาพบรรยากาศนักศึกษาอ่านหนังสือ

 

ภาพบรรยากาศซื้อของในสหกรณ์

10
11

 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียน คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ วัตถุ สิ่งมีชีวิต และสิ่งต่างๆในโลกรอบตัว ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้เรียนได้ค้นพบกับคำตอบของทุกปรากฏการณ์ด้วยตัวเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์เข้ากับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ ผ่านการทดลอง การสร้างแบบจำลอง ผนวกกับการคิดเชิงวิพากษ์ และสร้างสรรค์

 

ภาพบรรยากาศในห้องพยาบาล

ห้องพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ เปิดบริการให้กับนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย

12

 
 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events