pp surapong

ปีการศึกษา 2535 นายสุรพงษ์ วรศิลป์ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีวรการ และโรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา แทนอาจารย์สว่างวรศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2536 โดยโรงเรียนศรีวรการได้ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส่วนโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ได้มี การเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา บัญชี และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

school wide002

ปีการศึกษา 2544 นายสุรพงษ์ วรศิลป์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาวอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 80/5-6 ม. 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และได้เปลี่ยนชื่อเรียกทั้ง 3 โรงเรียนร่วมกันว่า "สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ"

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events