ex 0

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนศรีวรการได้เริ่มก่อตั้งโดยมี อาจารย์สว่าง วรศิลป์ เป็นผู้จัดการ และมีนายจินดา ทิมสุวรรณ เป็นครูใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 44 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 

school wide001

ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1-2 ตามใบอนุญาตเลขที่ 28/2515 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2515 และได้มีการขยายชั้นเรียนขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี กระทั่ง ปีการศึกษา 2526 ได้เปิดการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 487 คน ในขณะนั้นได้มีการตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา เปิดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา โดยเปิดการเรียนการสอนใน แผนกพาณิชย์ แผนกช่างสำรวจ และแผนกบริหารธุรกิจ จนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2530 ได้ปิดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 - ม.6)


 

pp surapong

ปีการศึกษา 2535 นายสุรพงษ์ วรศิลป์ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีวรการ และโรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา แทนอาจารย์สว่างวรศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2536 โดยโรงเรียนศรีวรการได้ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส่วนโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ได้มี การเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา บัญชี และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

school wide002

ปีการศึกษา 2544 นายสุรพงษ์ วรศิลป์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาวอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 80/5-6 ม. 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และได้เปลี่ยนชื่อเรียกทั้ง 3 โรงเรียนร่วมกันว่า "สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ"


 

pp phornwichit

ปีการศึกษา 2556 นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ แทนนายสุรพงษ์ วรศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ เพื่อให้เป็น ไปตามแนวทางของ อาจารย์ สว่าง วรศิลป์

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events