หลักสูตรและโปรแกรมที่เปิดสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

logo swk

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

    1. สาขางานการบัญชี
    2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

    1. สาขาการบัญชี
    2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

* หมายเหตุ สำหรับคู่มือนักศึกษา (PDF) กำลังนำขึ้นให้ดาวน์โหลดได้เร็วๆ นี้

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events