ทีมคณาจารย์ประจำ

 01

อาจารย์ชลลดา คำศิริ

แผนก: บัญชี

ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท กศ.ม. เอก บริหารการศึกษา

                        มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

                                 ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

อายุงาน: 12 ปี

 02

อาจารย์สุนทร สงวนทรัพย์

แผนก: บัญชี

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี ศศ.บ. เอก การบัญชี

                          มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๖

อายุงาน: 21 ปี

 02

อาจารย์สายรุ้ง โสมนัส

แผนก: บัญชี

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี ศศบ. เอก การบัญชี

                          มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

                                 ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

อายุงาน: 18 ปี

 02

อาจารย์อรวรรณ ทองเจริญ

แผนก: บัญชี

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี คบ. เอก การประถมศึกษา

                        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: เกียรติบัตรครูดีเด่น ปี 2556

อายุงาน: 17 ปี

 02

อาจารย์ณัฐพล พฤกษาสวย

แผนก: แกนธุรกิจและบัญชี

ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท กศ.ม. เอก บริหารการศึกษา

                         มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: โล่ประกาศเกียรติคุณ

                                 "ปราชญ์แห่งครูแห่งแผ่นดิน"

อายุงาน: 9 ปี

 02

อาจารย์รุ่งทิพย์ เจียมวงศากุล

แผนก: บัญชี

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี บธ.บ. เอก บริหารธุรกิจ

                          มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: เกียรติบัตรครูดีเด่น ปี 2556

อายุงาน: 10 ปี

 02

อาจารย์รัตนลักษณ์ ดอกไม้ไหว

แผนก: คอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี คบ. เอก การประถมศึกษา

                         มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

                         ปริญญาตรี บธ.บ. เอก บริหารงานบุคคล

                         มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: รางวัลหนึ่งแสนครูดี

                                 เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ปี 2556

อายุงาน: 17 ปี

 02

อาจารย์ชลทิชา กาลพัฒน์

แผนก: คอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี วท.บ. เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์

                          มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: เกียรติบัตรครูสายสนับสนุนดีเด่น

                                   ปี 2556

อายุงาน: 8 ปี

 02

อาจารย์มยุรา ทองสัมฤทธิ์

แผนก: แกนธุรกิจ 

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี ศศ.บ. เอก การตลาด

                          วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ปี ๒๕๕๖

อายุงาน: 23 ปี

 02

อาจารย์ภัทรา วรวาส

แผนก: แกนธุรกิจ

ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท กศ.ม. เอก บริหารการศึกษา

                          มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: รางวัลครูสอนดี ปี ๒๕๕๔

อายุงาน: 18 ปี

 02

อาจารย์ดวงสมร สิงหนุ

แผนก: แกนธุรกิจ

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี คบ. เอก สังคมศาสตร์

                         มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ผลงานวิจัย: 6 เล่ม

รางวัล/เกียรติยศที่ได้รับ: เกียรติบัตรครูดีเด่น  ปี 2556

อายุงาน: 3 ปี

DSC 0087 01

นายสรายุท  ทองใบ  

แผนก: คอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

                          วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

 02

นางสาวพรพิมล  คอมแพงจันทร์

แผนก: โภชนาการ

 02

นางกาญจนา  หนูสุข

แผนก: โภชนาการ

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events