หลักสูตรท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร : นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ


 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. ลดปัญหาด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร
 2. ส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษาและบุคลากร
 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและจิตใจ

คำอธิบายรายวิชา
หลักการ ความสำคัญ ประโยชน์ คุณค่าของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยประดิษฐ์เป็นสิ่งของและเครื่องออกกำลังกาย เช่น กะลามะพร้าว หรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาซึ่งเครื่องออกกำลังกายที่สามารถทำเล่นเองได้ ลดปัญหาสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา

 

 

หลักสูตรท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร : วิถีชีวิตพอเพียง


 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายหลัก ปรัชญา แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง และ ระบุคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ของการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงความตั้งใจ และความคาดหวังที่จะประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงและนำแผนการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของตน ครอบครัว กลุ่ม และชุมชนไปปฏิบัติได้
 4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเข้าสู่วิถีเศรษฐกิจ พอเพียงได้
 5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การบูรณาการร่วมกันขององค์กรภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน ภาคท้องถิ่น และภาคสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

คำอธิบายรายวิชา
หลักการ ความสำคัญ ประโยชน์ คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนของการ ปฏิบัติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของตนเองและครัวเรือน การกำหนด ขอบเขต เป้าหมายในการแก้ปัญหา การเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำรงความมุ่งหมาย สร้าง กำลังใจและกำลังปัญญา และทบทวนความสำเร็จ ทบทวนตนเองและการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ใน การพัฒนาตนเอง

 

หลักสูตรท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร : ทักษะการทำงานในชีวิตจริง


 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะในการทำงาน
 2. เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตการทำงาน
 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
 4. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะในด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการวางแผน ทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทในสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักใคร่ ความนับถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือ ลดความขัดแย้งในการทำงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

 


กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events