ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้อำนวยการพรวิจิตร  วรศิลป์ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สช. สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่ EEC

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม กล่าวว่า การพัฒนาประเทศจะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้านในการขับเคลื่อน ทั้งจากเศรษฐกิจ ระบบสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม ระบบวัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่สำคัญที่สุดคือระบบการศึกษา ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเคลื่อนตัวไปข้างหน้า
และการประชุมในครั้งนี้จะเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาเอกชน การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านอาชีพ และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่ EEC โดยผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาของตนต่อไป

นายชลำ อรรถธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สช. ได้ดำเนินการตามนโยบายในพื้นที่ EEC ที่จะมีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการเตรียมการพัฒนาคนในพื้นที่ โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาให้เป็นกำลังคนที่ให้มีทักษะทางวิชาชีพสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สช. ได้ดำเนินการตามภารกิจเป้าหมายหลัก ดังนี้ คือ การวางแผนเส้นทางอาชีพ หรือ Career Path โดยประเมินความต้องการของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้มีการวางแผนเส้นทางอาชีพ หรือ Career Path กำหนดทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความถนัด การวางแผนการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือ และส่งต่อผู้เรียนให้สอดรับกับความต้องการแรงงาน จัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนการวัดและประเมินผล

โดยพัฒนาหลักสูตรนอกระบบให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบโอนผลการเรียนได้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด

ซึ่งได้ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ จำนวน 24 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกับการขยายตัวของพื้นที่ EEC และจัดทำคู่มือการนำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้จัดการเรียนการสอนในต่อไปได้ เครือข่ายการพัฒนาและการบริหารจัดการ โดยการจัดทำระบบเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่ EEC ผ่านการทำ Plat form 3 จังหวัดเครือข่าย ทำหน้าที่เชื่อมโยมเครือข่ายระบบสารสนเทศเส้นทางอาชีพ และการศึกษาต่อของผู้เรียน เพื่อพัฒนาระบบ Career Path

ซึ่งโรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลและประมวลผลเรียกใช้ข้อมูล โดยจะแสดงผลผ่านระบบ GIS เพื่อแสดงข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC (โรงเรียนสัตหีบ Model) ซึ่ง สช. ดำเนินการวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยการมีร่วมพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นต้นแบบการพัฒนา เพื่อนำมาเป็นโรงเรียนต้นแบบ EEC พัฒนาโรงเรียนสัตหีบให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ เลขาธิการ กช. กล่าว 

Location (Map)

21/10 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20250 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events