ร่วมพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

01
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดกิจกรรมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้มีการวางพวงมาลัย และอ่านชีวประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) และผู้แทนครู-นักศึกษา ร่วมพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิ...
Continue reading

ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม(พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน : กิจกรรมอาสมัครนำเที่ยว

01
​ผู้แทนครูและผู้แทนนักศึกษาร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม(พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน : กิจกรรมอาสมัครนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่าฉะเชิงเทรา  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

จัดกิจกรรม Concert ร่วมต่อต้านยาเสพติด

05
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดกิจกรรม C oncert ร่วม ต่อต้านยาเสพติด  โดย วงฟรุ้งฟริ้ง ดนตรีจิตอาสา   ด้วยการใช้ดนตรีเข้าไปเป็นสื่อ นำเสนอเพลงที่ชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด ชักชวนเยาวชนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

01
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"  เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันรำลึกถึง"สุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา2561

08
​ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้รับเกียรติจากผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันรำลึกถึง"สุนทรภู่" โดยวางพวงมาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษ์ เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา 

​นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ร่วมตอบแบบสอบถามพฤติกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561

02
​นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ร่วมตอบแบบสอบถามพฤติกรรมวัยรุ่น ประจำปี 2561 โดย สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมงานวันเกิดเจ้าองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

01
ผู้แทนครูและนักศึกษาร่วมงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2561 ได้จัดพิธีเซ่นไหว้เทพยดาฟ้าดินและองค์เจ้าพ่อหลักเมือง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  โดยมีนางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรีพณิชย์ ศิริพละ รองผู้อำนว...
Continue reading

กิจกรรมการแข่งขันการเต้น COVER DANCE

1
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมการแข่งขันการเต้น COVER DANCE เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้กับนักศึกษาอีกด้วย

ผู้แทน​นักศึกษาร่วมโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาอาชีพในสถานประกอบการ

01
ผู้แทน​นักศึกษาร่วมโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาอาชีพในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาความรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ วิทยาลัยสาารพัดช่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา

​ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม

02
​ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม:การอบรมมารยาทงามตามแบบไทย รุ่น 1-2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยสู่สังคมเป็นสุข ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า

ร่วมงานมหกรรม "รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2561

02
​ผู้แทนครูและผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมงานมหกรรม "รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2561 ณอาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัชราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผอ.สุริยะ จิตรพิไลเลิศ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ รศ.ดร.ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ อ...
Continue reading

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

05
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เป็นประธาน พร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆ ของทางสถาบันฯ และอาจารย์กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองรับทราบ  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

34417995_2133875289975455_1602749870651736064_o
อ. กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการและผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

02
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการภาคพิเศษ เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่รั้วสถาบันฯ"Day Camp" ปีการศึกษา 2561

03
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่รั้วสถาบันฯ"Day Camp" ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ พร้อมให้โอวาท และแนวทางในการปฏิบัติตนในการที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนในรั้วศรีวรการ นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมบรรยายธรรมะ หัวข้อ"คุณธรรมและความกตัญญู" จากพระ...
Continue reading

งานวันคล้ายวันเกิด คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ

01
 ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ คณะผู้บริหาร คณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมงานวันคล้ายวันเกิด คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ E - Learning

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ E - Learning  ให้กับคณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ระหว่างวันที่ 8-9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก อ. กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์   รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้คณะครูสามารถนำระบบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างสื่อการเ...
Continue reading

นักศึกษาทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

01
​นักศึกษาทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส.2 เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านและสอบประมวลความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จ.นนทบุรี

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

03
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดยผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของสถาบันฯ ณ วัดแหลมใต้ 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events