Updated: 5 years ago by Webmaster
Taken at ค่ายลูกเสือ กรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ)

Description
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ...

Comments